Discographie Minimal Klezmer

La discographie di Minimal Klezmer se compose de un albume un lavoro audio/video, sortis entre 2014 et 2014

Oy oioi


Cd, 2014
1) Oy oioi 2) Aidiniko 3) Rumenishe Fantaziye 4) Fun Der Khupe 5) Fun Tashlakh + Hora Batrineasca 6) Doina 7) Ukrainian Kolomeika 8) Stratford Hora 9) A Laibediga Honga 10) Grichisher Tanz 11) Nifty’s Freylakh 12) Haneros Haiallu 13) Bei Mir 14) Epitaph 15) A Rumenishe Nigri