Üstmamò - Ustmamò

Text of the song "Amninramp"

Cd , 1991 , Virgin
Amminramp su pr'un fig nè parent nè l'amig nè l'amig e n'è parent gnanc la tera la n'è furment nè furment e n'è la tera nè la pas e n'è la guera nè la guera e n'è la pas gnanc la stupa la n'è bamabas nè bambas e n'è la stupa nè un fus e n'è la ruca nè na ruca n'è un fus gnanc la fnestra la n'è un bus nè un bus e n'è na fnestra gnanc un pan e n'è na mnestra nè la mnestra e n'è e pan gnanc e fariol e n'è e gaban nè e gaban e n'è e fariol gnanc la vaca e n'è e manzol nè e manzol e n'è la vaca gnanc e badil e n'è la zapa nè la zapa e n'è e badil gnanc e mes d'agust e n'è quel d'avril nè quel d'avril nè quel d'agust gnanc e vin e n'è e must nè e must e n'è e vin ne l'um e n'è e pin nè e pin e n'è l'um gnanc jumi ien cal dun?.